กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน

กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน สอนให้รู้จักใช้ในสิ่งที่ถูกที่ควร ที่ถูกต้อง เช่น การใช้ห้องน้ำแบบชักโครก การรักษาความสะอาดห้องน้ำ การดื่มน้ำจากตู้น้ำเย็นต้องมีแก้วน้ำหรือภาชนะรอง การไม่ทำลายข้าวของสาธารณะสมบัติของโรงเรียนและส่วนรวม เพื่อปลูกฝังสุขนิสัยที่ดีตั้งแต่วัยเด็กจะได้เติบโตเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพต่อไปคะ
20240704021358.jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704021359.jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704021401(1).jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704021401.jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704021403.jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th 20240704021404.jpg - กิจกรรมพาทัวร์สถานที่ต่างๆ ในโรงเรียน | https://ssl.ac.th
?>