ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท ปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือและปฏิบัติแบบองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป
?>