$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท

โรงเรียนสันทรายหลวงรณรงค์ต่อต้านการทุจริตทุกประเภท ปลูกฝังให้นักเรียนมีความซื่อสัตย์ สุจริต โดยคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนยึดถือปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี ยึดถือและปฏิบัติแบบองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ เพื่อเสริมสร้างสังคมให้น่าอยู่ตลอดไป