เตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. พระราชทาน

วันนี้4 ก.ย.2566 โรงเรียนสันทรายหลวงแผนกอนุบาล ได้ทำการฝึกซ้อมครั้งที่หนึ่งโดยได้รับความอนุเคราะห์จากโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ส่งคุณครูที่มีความรู้ความสามารถมาช่วยดูและแนะนำ ทั้งนี้ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ขอขอบคุณ.รองฯ ผอ. รร. อนุบาลเชียงใหม่ รองฯ นารีย์ พร้อมคณะครู รวม 4 ท่าน ช่วยมาเติมเต็ม รายละเอียดต่างๆ เพื่อการเตรียมความพร้อมรับการประเมินฯ รร. พระราชทาน ให้กับ รร สันทรายหลวง แบบกัลยาณมิตร 1 วันเต็มๆๆ และขอชื่นชมฯ ทีมงาน.สท ทุกท่าน พร้อมปรับพัฒนากันตามคำแนะนำและขอขอบคุณมากคะ
?>