ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

22 พ.ค.2566 ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ขอกราบขอบพระคุณพระวิทยากร คณะครู และทีมบริหารทุกท่านคะ
20230523020719.jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230523020720(1).jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230523020720.jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230523020721(1).jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230523020721(2).jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th 20230523020721(3).jpg - ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโรงเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น | https://ssl.ac.th