กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์

กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ ให้นักเรียนได้ทราบระดับคะแนนของตัวเองทันที และจะได้นำผลไปวางแผนจัดกระบวนการเรียนการสอนให้สอดคลองกับภาวะทางการเรียนถดถอย(Learning loss)เพื่อแก้ปัญหากันต่อไป
20230520092347.jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20230520092348.jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20230520092349.jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20230520092350.jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20230520092351(1).jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th 20230520092351.jpg - กิจกรรมวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียนผ่านทางข้อสอบออนไลน์ | https://ssl.ac.th
?>