กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565

3 มีนาคม 66 กิจกรรมดีๆอีกวันกับลูกๆป.6 stemศึกษา ของโรงเรียนสันทรายหลวง หัวข้อ เมืองจำลองในฝัน โดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้านไฟฟ้า มาตราส่วนทางคณิตศาสตร์ การทำพิมพ์เขียวสร้างแบบแผนผังเมืองจนกระทั่งสร้างด้วยทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์และใช้เทคโนโลยีในการสืบค้นใช้อุปกรณ์ต่างๆในการสืบเสาะหาความรู้ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานเป็นรากฐานของการทำงานในอนาคตคะ
20230304085842(1).jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085842.jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085843(1).jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085843(2).jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085843(3).jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085843(4).jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th 20230304085843.jpg - กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 | https://ssl.ac.th