ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2

23 กันยายน 2564 ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ในนาม…ประธานศูนย์แนะแนว เขต. 2 ขอขอบคุณ.ท่าน ผอ.เขต.2,ท่าน ผอ.กลุ่ม ,ท่านวิทยากร
และคณะครูบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน เปิด__อบรมฯศูนย์แนะแนว เขต.2 โดยมีคุณครูรัญชิดา เกิดผล ผู้ประสานงานเขต และคุณครูปราณี จันทร์วงศ์ นำเสนอหัวข้อ School Health Hero..ร่วมดำเนิงานกับเขตพื้นที่
20210924022537(1).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2 | https://ssl.ac.th 20210924022537(2).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2 | https://ssl.ac.th 20210924022537(3).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2 | https://ssl.ac.th 20210924022537(4).jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2 | https://ssl.ac.th 20210924022537.jpg - ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก เปิดอบรมฯ ศูนย์แนะแนว สพป.ชม.เขต.2 | https://ssl.ac.th
?>