คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา

22กันยายน 2564 คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา ของตัวแทนสถานศึกษาในสังกัด สพป.เชียงใหม่เขต 2
1. ร.ร.พร้าวบูรพา บูรณาการในวิชาเพิ่มเติม กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและจุดเน้นด้านอาชีพ
2. ร.ร.บ้านแม่ปั๋ง บูรณาการในกิจกรรมนักเรียน และกิจกรรมตามจุดเน้น
3. ร.ร.บ้านแม่เหียะ บูรณาการในวิชาหน้าที่พลเมือง และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
4. ร.ร.ประดู่วิทยาจัดเป็นวิชาเพิ่มเติมและบูรณาการโครงการคุณธรรม
5. ร.ร.สันมหาพนวิทยา บูรณาการในกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการของผู้เรียน (ระดับปฐมวัย)
6. ร.ร.บ้านบ่อแก้ว บูรณากับกิจกรรมตามจุดเน้นของสถานศึกษา (ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง)
7. ร.ร.สันทรายหลวง บูรณาการในวิชาสังคมและวิชาเทคโนโลยี
20210924022124(4).jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th 20210924022124(5).jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th 20210924022124.jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th 20210924022125(1).jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th 20210924022125(2).jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th 20210924022125(3).jpg - คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้หลักสูตรป้องกันการทุจริตศึกษา | https://ssl.ac.th