ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน

วันนี้วันดีขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่ใหม่ ขอบคุณ.ชมรมผู้ปกครองนักเรียน สนับสนุน.งบโดย. ท่านประธานฯ และเหรัญญิก ตัวแทนฯ มอบเงิน
48,228 บาท. ดำเนินการทั้งหมด ขอให้..ดีกว่าเก่า-ร้อยเท่าพันทวี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน คณะครู คณะผู้บริหาร ศิษย์เก่า ชมรมผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และทุกท่านที่มีส่วนเกื้อหนุน อนุเคราะห์โรงเรียนสันทรายหลวง ขอความร่มเย็นเป็นสุขจงมีแด่ทุกท่าน และโรงเรียนสันทรายหลวงตลอดไปด้วยเทอญ
20210922090731(1).jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th 20210922090731.jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th 20210922090734.jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th 20210922090735(1).jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th 20210922090735.jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th 20210922090736.jpg - ขึ้นศาลพระภูมิเจ้าที่โรงเรียน | https://ssl.ac.th
?>