ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง การงดใช้สนามหญ้า

ประกาศ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2..

1 พฤศจิกายน 2564 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2564 ในรูปแบบ ออนไล..

ประกาศ การรับเงินอาหารกลางวันนักเรียน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่ง นักการภารโรง

ประกาศจากโรงเรียนสันทรายหลวง

ประกาศรับสมัครงาน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง

เรื่อง งดการใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน เพื่อจัดการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ (On Site) ตั้งแต่วันที..

ความห่วงใยจากท่าน ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ในช่วงงดการมาเรียนที่โ..

ความห่วงใยจากท่าน ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ในช่วงงดการมาเรียนที่โรงเรียน ตั้งแต่ 8 - 31 ก.ค.64 ตามคำสั่ง ..

s

sa

?>