ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณเทศบาลตำบลสันทรายหลวง

คณะกรรมการคุมงานก่อสร้าง และคณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจสอบกา..

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

งานพัฒนาอาคารสถานที่

่่ผู้ปกครอง นร. ชั้น ป.4 บริจาค ตู้เย็น

ศึกษาดูงาน การตั้งเบิกค่าตอบแทนจาก..รร.บ้านสันกำแพง

ภารกิจจ่ายเงิน2000 บาทตามโครงการมาตรการช่วยเหลือภาระด้านค่าใ..

ตรวจงานการเทพื้นคอนกรีตอาคารเรียนแบบ318ล/55-ข

ขอแสดงความยินดีกับครูจตุพล และทีมงาน โครงการ Zero wastes sch..

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ครู.ภาวินี สิงคราช ผลงาน OBEC.AW..

ตรวจรับงานจ้าง อาคารเรียนแบบ318ล/55-ข งวดที่ 1

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC)การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ..

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้(PLC)การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด 19

?>