$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1

ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสันทรายหล..

รับมอบเครื่องซักผ้า

กศน.อำเภอสันทราย ขอใช้สถานที่ในสอบ N-net

ช่วยเหลือครอบครัวนักเรียนที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด19

ขอขอบคุณบุคลากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขต.8 ฝึกประสบการณ์ ณ.ร..

แนะแนวการศึกษาต่อออนไลน์

รับตราพระราชทาน บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

งานเลี้ยงขอบคุณข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

งานมุฑิตาจิต วันเกษียณแห่งศักดิ์ศรี คุณความดีที่ยั่งยืน ประจ..

คุณครูภาวินี สิงคราช เป็นตัวแทนโรงเรียนสันทรายหลวงร่วมการนำเ..

อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรมวัดและประเมินผลการเรียนในระบบ..