ภาพกิจกรรม

จนท.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่อให้ความอนุเคราะห์มาดูแลสุขภาพช่อง..

จนท. มูลธิดับบลิว วี เอส ไทยแลนด์ มาให้ความรู้ **การอยู่ร่วม..

ด้วยแรงศรัทธา ขอขอบคุณ.ผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล ทุกท่านคะ ส่..

กิจกรรม..อบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้อง..

บริการหน่วยงานภายนอก เป็นสนาม สอบ กศน.อำเภอสันทราย

ร่วมส่งแสดงความยินดีกับครู.สิรปกรณ์ บรรจุ. รร. บ้านนาหวาย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน stem ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ..

โครงการ•• สร้างเสริมกำลังใจ ทีมงาน .

ขอแสดงความชื่นชมฯ ครู.แจ่มจันทร์,ครู.ฝึกสอน และนักเรียน ในรา..

พิธีประดับเครื่องหมายสภานักเรียน

ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลเมืองเล็นที่อนุเคราะห์รถน้ำ และเจ้าหน้..

?>