ภาพกิจกรรม

ทีมบริหารและตัวแทนคณะครูฯเยี่ยมให้กำลังใจรองสุภาภรณ์

ท่าน ผอ. เขต.๒ และ จนท.การเงินเขต. 2 มาตรวจเยี่ยมงานก่อสร้า..

ประชุมฯ คณะกรรมการฯคุมงานและตรวจรับงานก่อสร้างอาคารเรียน

พิธีมอบทุนการศึกษา จากผู้ใหญ่ใจดี

กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษาด้ว..

กิจกรรมนิเทศการสอนและการเยี่ยมชั้นเรียน

ตัวแทนคณะครูเยี่ยมให้กำลังใคท่านผอ.

เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลสันทรายหลวงที่มาพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องป..

พัฒนาอาคารสถานที่

ขอชื่นชมและแสดงความยินดีกับ ดช. อนันต์สิทธิ์ ลาเต่ แลคุณครู...

ท่าน ผอ. ประเวทย์ สันยาย มอบเงิน 3,000 ให้กับทีมงาน.อนุบาล เ..

ทีมบริหารตัวแทนคณะครูและนักเรียน ร่วมฌาปนกิจศพ ดช. อภิรักษ์ ..