ภาพกิจกรรม

ฟุตบอลเชื่อมความสัมพันธ์

ประชุมฯ ภาคี. 4 ฝ่ายเพื่อคัดเลือก หนังสือเรียน ปี 66

ผู้บริหารและตัวแทนคณะครูร่วมวางหรีดเคารพศพ.คุณยาย บัวคำปัน ว..

มอบตัวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา ..

ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตัวแทนนักเร..

รางวัลสำหรับนักกีฬาคนเก่ง ทีมยอดเยี่ยม ครูเยี่ยมยอด

ท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนูญธม ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหล..

งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร..

รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้..

กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ..

?>