ภาพกิจกรรม

ยินดีต้อนรับคุณครูเบญญา วรรณสารศิริ เข้าสู้ทีมโรงเรียนสันทรา..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

ต้อนรับการส่งตัวคุณครูชนิกานต์ ไปเร็ว ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งให..

การติดตามเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์การประเมินสถานศึกษาเพื่อรับร..

ขอแสดงความยินดีและความภาคภูมิใจกับผลงาน…วิชาการ O-net ปี 65 ..

เลือกกิจกรรมชุมนุมตามความสนใจ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

กิจกรรมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ก..

ขอขอบคุณ. พี่ธัญญลักษณ์ ที่ให้ความอนุเคราะห์มอบทุนให้นักเรีย..

โรงเรียนบ้านแจ่งกู่เรือง อำเภอพร้าว มาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเร..

ค่ายคุณธรรมจริยธรรมการใช้ชีวิตแบบมีคุณธรรมสู่การใช้ชีวิตในโร..

จนท. การเงิน สพป.ชม.เขต. 2 ให้ความอนุเคราะห์มาช่วยตรวจเช็ค เ..

ขอขอบคุณ.ร.ต.ต.เกษม ที่มาสร้างภูมิคุ้มกัน ด้านต่างๆๆ ให้กับน..

?>