$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ร่วมส่งแสดงความยินดีกับครู.สิรปกรณ์ บรรจุ. รร. บ้านนาหวาย

กิจกรรมประชุมผู้ปกครองระดับอนุบาล

กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน stem ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ให้กับ..

โครงการ•• สร้างเสริมกำลังใจ ทีมงาน .

ขอแสดงความชื่นชมฯ ครู.แจ่มจันทร์,ครู.ฝึกสอน และนักเรียน ในรา..

พิธีประดับเครื่องหมายสภานักเรียน

ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลเมืองเล็นที่อนุเคราะห์รถน้ำ และเจ้าหน้..

กิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด กัญชา กระท่อม และการใช้ส..

ผู้ปกครองนักเรียนอนุบาลร่วมกันพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาล

กิจกรรมปล่อยปลามหากุศลเพื่อแม่หลวงของปวงชนชาวไทย

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..

แสดงความยินดี กับ ครู สิรปกรณ์ และครู พกาวรรณ ที่ได้—บรรจุคร..