$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ขอขอบคุณ..ท่าน ศน. ดร. กันตวิชญ์ มะโนคำ มอบทุนการศึกษาให้นัก..

การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้..

ขอของคุณ อบจ. เชียงใหม่ มอบเจล ให้โรงเรียน

อขอบคุณ.การไฟฟ้า อ.สันทราย และจนท. ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคร..

คณะศึกษาดูงาน จาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาภาคกลาง ที่มาศึกษา..

ตัวแทนประกันชีวิต มามอบสินไหมทดแทน ให้กับผู้ปกครองนักเรียน

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พร้อมตัวแทนทีมบริหารและคณะครูร่วมงาน..คร..

จนท.สาธารณสุข รพ.สต.บ้านท่อให้ความอนุเคราะห์มาดูแลสุขภาพช่อง..

จนท. มูลธิดับบลิว วี เอส ไทยแลนด์ มาให้ความรู้ **การอยู่ร่วม..

ด้วยแรงศรัทธา ขอขอบคุณ.ผู้ปกครองนักเรียน อนุบาล ทุกท่านคะ ส่..

กิจกรรม..อบรมพัฒนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับเด็กที่มีความต้อง..

บริการหน่วยงานภายนอก เป็นสนาม สอบ กศน.อำเภอสันทราย