$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

แก้ไข ปรับระบบไฟฟ้าในโรงเรียนและติดตั้งปั๊มน้ำประปาสำรอง

ครูและนักเรียนร่วมรับรางวัลผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) ชั้น ..

บริษัทโฟร์โมสต์ มอบนมให้นักเรียนสันทรายหลวง จำนวน 1,000 กล่อ..

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ร่วมประชุมฯ กตตร.สภ.สันทราย

คุณ.นภาพร (โยธา จ. เชียงใหม่) พร้อมรองฯ คณะครูฯ ตรวจงานก่อสร..

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..

การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

นักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จัดโดยกร..

สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนกอนุบาล

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พบปะนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

นาง.จ่ามเมียะ ทองคำ ( ผู้ปกครองนักเรียน ) มาช่วยวางท่อและขุด..