ภาพกิจกรรม

รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้..

กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ..

เจ้าหน้าที่จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภ..

พ.ต.ท. ธเนตร รองฯ ผกก. สภ.สันทราย และคณะฯ มาเยี่ยมตรวจและนำข..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6..

ท่าน พ.ต.ท.ธเนตร รองฯ ผกก.สภ.สันทราย และคณะฯ ให้ความอนุเคราะ..

งานตรวจสอบ และเตรียมตรวจรับงานจ้างติดตั้งระบบ..Internet _ อา..

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 256..

กิจกรรมแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 2565

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ ของน้องๆ อนุบาล 2-3ป..