$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

มอบตัวนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา ..

ขอแสดงความยินดี ชื่นชม กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนตัวแทนนักเร..

รางวัลสำหรับนักกีฬาคนเก่ง ทีมยอดเยี่ยม ครูเยี่ยมยอด

ท่านพระครูสังฆบริหารธรรมนูญธม ธมฺมคุโณ เจ้าอาวาสวัดสันทรายหล..

งานเลี้ยงขอบคุณนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน คร..

รับการประเมินพัฒนาการของเด็กอนุบาล คณะกรรมการ จากสพป.ชม.2

กิจกรรมสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3

กิจกรรมทัศนะศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ระดับมัธยมศึกษาตอนต้..

กิจกรรม STEM สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา ..

เจ้าหน้าที่จาก…รพ.สต. บ้านท่อ ที่ให้ความอนุเคราะห์มาตรวจสุขภ..

พ.ต.ท. ธเนตร รองฯ ผกก. สภ.สันทราย และคณะฯ มาเยี่ยมตรวจและนำข..

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6..