ภาพกิจกรรม

การประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษ..

การอบรมโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในเด็กปฐมวัย

นักเรียนและคณะครูร่วมกิจกรรมอบรมอาชีพและนัดพบแรงงาน จัดโดยกร..

สภาพแวดล้อมสำหรับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แผนกอนุบาล

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก พบปะนักเรียนที่มาโรงเรียนสาย

กิจกรรมลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์

นาง.จ่ามเมียะ ทองคำ ( ผู้ปกครองนักเรียน ) มาช่วยวางท่อและขุด..

ขอขอบคุณ..ท่าน ศน. ดร. กันตวิชญ์ มะโนคำ มอบทุนการศึกษาให้นัก..

การประชุมเชิงปฏิบัติการและวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้..

ขอของคุณ อบจ. เชียงใหม่ มอบเจล ให้โรงเรียน

อขอบคุณ.การไฟฟ้า อ.สันทราย และจนท. ทุกท่าน ที่ให้ความอนุเคร..

คณะศึกษาดูงาน จาก ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาภาคกลาง ที่มาศึกษา..