$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> ฝ่ายบริหาร - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

ฝ่ายบริหาร

นายประพันธ์ ทองหนัก
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นางสาวสุภาภรณ์ สุตา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางนัยน์ปพร ปานกลัด
รองผู้อำนวยการโรงเรียน