ครูและบุคลากร

นางศรีฟ้า จีรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา )
นายฐปนวัฒน์ มะโน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูการศึกษาพิเศษ )
นางชนมน มะโน
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูการศึกษาพิเศษ )
นายณัฐพล เจียมขำ
พนักงานราชการ
( ครูการศึกษาพิเศษ )
?>