$e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 3 - Sansailuang School | https://ssl.ac.th

คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภาวินี สิงคราช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นายศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
ว่าที่ร.ต.วรายุทธ แปงแก้ว
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 )