คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวภาวินี สิงคราช
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 )
นายศิวาวุฒิ มงคลวิสุทธิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )
นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2 )