คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางปิยะนุช เมืองปิง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางสาวสุริมล อุปมาณ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายจรูญ มาลีย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวรัญชิดา เกิดผล
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )