คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 2

นายเสฏฐวุฒิ แว่น
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายกุลธร ดอนแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 )
นายสุเมธ ปะหุปะโพธิ์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางกรกนก มณีวรรณ์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3 )
?>