คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมลสวรรค์ กาวี
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นายอาทิตย์ ลาเซอร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางแจ่มจันทร์ วรรธนพงษ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวรัญชิดา เกิดผล
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 )
นายจรูญ มาลีย์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4 )
?>