คณะครูมัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวมลสวรรค์ กาวี
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 )
นายอาทิตย์ ลาเซอร์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นายศุภณัฐ แก้วมีสุข
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางแจ่มจันทร์ วรรธนพงษ์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3 )