คณะครูอนุบาล

นางอรอนงค์ พิทักษ์พันธกิจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นอนุบาล 2 )
นางสาวณัฏฐ์ชุดา แก้วเทพ
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นอนุบาล 2 )
นางสาวอรณัชชา พะพู่
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นอนุบาล 3 )
นางสาวสุพัตรา มะโน
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นอนุบาล 3 )
?>