คณะครูอนุบาล

นางอรอนงค์ พิทักษ์พันธกิจ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูปฐมวัย )
นางสาวอรณัชชา พะพู่
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูปฐมวัย )
นางสาวณัฏฐ์ชุดา แก้วเทพ
ครูอัตราจ้าง
( ( ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย ) )
นางสาวสุพัตรา มะโน
ครูอัตราจ้าง
( ครูพี่เลี้ยงปฐมวัย )