คณะครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปิยดา เตชะเถิน
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นายกุลธร ดอนแก้ว
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )