คณะครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นายธีรเดช ชนะสิริชัยเลิศ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางสาวเหมือนแพร พรหมแก้ว
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
นางสาวปิยดา เตชะเถิน
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
ว่าที่ ร.ต.หญิงอุบลรัตน์ คงแก้ว
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )
นายอาทิตย์ ลาเซอ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/3 )