คณะครูประถมศึกษาปีที่ 6

นางสาวปิยดา เตชะเถิน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 )
นางธัญญลักษณ์ เกษร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 )
?>