คณะครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวสายฝน มีสุข
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางสาวสุวิมล จันทร์ปิง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นายจตุพล สุริยันพิศวาส
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นางปราณี จันทวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 )