คณะครูประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวศิระกาญจน์ พิมพ์ธนฟ้า
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 )
นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
นายสุวิทย์ อูปคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 )
?>