คณะครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวสายฝน มีสุข
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสาวชนิกานต์ ไปเร็ว
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 )
นางสุดสวาท แบล็คเค็ท
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )
นางสาวศิริวรรณ วงศ์วุฒิ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 )