คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวอัมพิกา ใจก่อง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางณัฏฐ์ฑรุตตา วอนพระพร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาววิภาวรรณ ชัยมงคล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวเขมจุรา เรืองศิริ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )
นายเศกสรรค์ หยาดสายธาร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3 )