คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิภาวรรณ ชัยมงคล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นายเศกสรรค์ หยาดสายธาร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวเขมจุรา เรืองศิริ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นายมังกร ใบทอง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
?>