คณะครูประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาววิภาวรรณ ชัยมงคล
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/1 )
นางสาวอัมพิกา ใจก่อง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )
นางณัฏฐ์ฑรุตตา วอนพระพร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/2 )