คณะครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางปราณี จันทวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายชัชวาล นะชิรัตน์
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวพรสุดา ดีโพนพัก
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นางสาวอัมพิกา ใจก่อง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางณัฏฐ์ฑรุตตา วอนพระพร
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
?>