คณะครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาวรชตภรณ์ ชัยประภา
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นายเศกสรรค์ หยาดสายธาร หยาดสายธาร
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )
นางสาวศิริวรรณ วงศ์วุฒิ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3 )