คณะครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางแสงจันทร์ คุณยศยิ่ง
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นายสุวิทย์ อูปคำ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1 )
นางปราณี จันทวงค์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )
นายมังกร ใบทอง
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 )