คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางพัทรณภางค์ พลนาค
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวสิรินาถ ชมภูเครือ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวจามจุรี วงศ์สถาน
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางโศภิษ ขันฐี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางสาวเบญญา วรรณสารศิริ
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
นางสาวแสงอรุณ หลักบุญนิธิ
ครูผู้ช่วย
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/3 )
?>