คณะครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางพัทรณภางค์ พลนาค
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวเขมจุรา เรืองศิริ
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/1 )
นางสาวจามจุรี สุภารัตน์
ครู (คศ.1)
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )
นางโศภิษ ขันฐี
ครูอัตราจ้าง
( ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2 )