พันธกิจ

พันธกิจ
 
1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใต้ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถมีคุณภาพ ตามมาตรฐาน วิชาชีพ
3. พัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพ
4. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน เข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5. ส่งเสริมผู้เรียนในการใช้สื่อ ICT สื่อเทคโนโลยี เพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
?>