ปรัชญา/วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์
 
       ภายในปี 2566 โรงเรียนสันทรายหลวง พัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพื้นฐานสู่ศตวรรษที่ 21 บนวิถีความเป็นไทยภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
?>