ประวัติโรงเรียน

ประวัติและความเป็นมาโรงเรียนสันทรายหลวง

  โรงเรียนสันทรายหลวงเป็นโรงเรียนที่เกิดจากการรวมโรงเรียน 2 โรงเรียนเข้าด้วยกัน คือ โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง (ประถมต้น) และโรงเรียนสันทราย ( ประถมปลาย )โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง ( ประถมต้น ) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2465 โดยมีพระครูบุญปันสุวรรณปราการดำรงตำแหน่งครูใหญ่คนแรกเปิดสอนตั้งแต่ชั้น ประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่4ในปีพ.ศ.2480 คณะกรรมการโรงเรียนและผู้ปกครองนักเรียนได้ร่วมกันบริจาคที่ดินจำนวน 5 ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา และสร้างอาคารเรียน 1 หลังส่วนโรงเรียนสันทรายหลวง (ประถมปลาย)

ตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2497 มีชื่อเรียกครั้งแรกว่า “ โรงเรียนมัธยมสันทราย ” สังกัดกรมสามัญศึกษา เปิดทำการสอนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 โดยอาศัยสถานที่โรงเรียนบ้านสันทรายหลวง เป็นสถานที่เรียน มีนายสุบรรณ เลามาสุวพันธ์ ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรกปี พ.ศ. 2499 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดซื้อที่ดิน 2 ครั้ง เป็นเงิน 55,900 บาท ได้เนื้อที่ 10 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา สร้างอาคารเรียนใต้ถุนสูง 1 หลัง และได้ย้ายนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนสันทรายหลวงในปัจจุบัน เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2500

ปี พ.ศ. 2503 – 2513 ชุมนุมครู ผู้ปกครองนักเรียน ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก จำนวน 8 ห้องเรียน สิ้นเงิน 186,980 บาทปี พ.ศ. 2520 ได้รับงบประมาณจากทางราชการ สร้างอาคารเรียนแบบ องค์การฯ 017 แทนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ใต้ถุนสูง และชุมนุมครู ผู้ปกครอง ได้สร้างหอประชุมขึ้น 1 หลังปี พ.ศ. 2521 ทางราชการมีนโยบายรวมโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงกันให้เป็นโรงเรียนเดียว จึงได้มีการยุบรวมโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง ( ประถมต้น ) กับโรงเรียนสันทราย( ประถมปลาย ) เป็นโรงเรียนเดียวกันให้ใช้ชื่อว่า “ โรงเรียนสันทรายหลวง ” ปี พ.ศ. 2524 ได้ย้ายนักเรียนชั้น ป.1 – 4 จากโรงเรียนบ้านสันทรายหลวง มาเรียนรวมกันที่โรงเรียนสันทรายหลวงปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2532 ได้ย้ายนักเรียนชั้นเด็กเล็ก หรือ อนุบาล มาเรียนรวมกันทั้งหมดด้วยปี พ.ศ. 2530 ได้รับงบประมาณจากทางราชการจัดสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 จำนวน 6 ห้องเรียนแทนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ที่รื้อถอนออกไปเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก ชุมนุมครู ผู้ปกครองร่วมกันสร้างศาลา 60 พรรษามหาราชปีพ.ศ.2535ได้รับงบประมาณจากทางราชการสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช. 205/26 แทนหอประชุมเดิมที่ชำรุด และใช้ไม้วัสดุจากการรื้อถอนหอประชุม ไปต่อเติมสร้างโรงอาหารโรงเรียนได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้ามาตามลำดับ จนถึงปี พ.ศ. 2539 ได้เข้าโครงการโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ทำให้มีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นทุกปี อาคารเรียนที่มีอยู่เดิมหลังแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว มี 4 ห้องเรียน ต่อมาได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้าง “ อาคารเรืองวิทย์ ” และปี พ.ศ. 2519 ได้งบประมาณก่อสร้าง “ อาคารเรืองปัญญา ”ปี พ.ศ. 2542 คณะกรรมการสถานศึกษา และหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นได้เสนอปัญหาการขาดแคลนอาคารเรียนต่อทาง ราชการ จึงได้รับงบประมาณจากโครงการเงินกู้ “ มิยาซาวา ” สร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105/26 จำนวน 4 ห้องเรียน เป็นเงิน 1,666,000 บาท

ต่อ มาได้ก่อสร้าง “ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา ” แต่ห้องเรียนก็ยังไม่เพียงพอ คณะกรรมการสถานศึกษาจึงได้ประสานกับทางราชการอย่างเร่งด่วน ได้ก่อสร้างห้องสมุดโดยต่อเติมอาคารด้านล่างและกั้นเป็นห้องประชุม 1 ห้อง เป็นเงินทั้งสิ้น 288,985 บาท โดยใช้เงินชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสันทรายหลวง และได้ก่อสร้างห้องคหกรรม ห้องดนตรี – นาฏศิลป์ โดยใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารเรียนแบบ ป.1 ก เป็นเงิน 35,140 บาทปี พ.ศ. 2544 คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และผู้ปกครองนักเรียน ได้ร่วมกันสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน เป็นรั้วคอนกรีตแบบซีรีนบล๊อก สูง 2.10 เมตร ยาว 142 เมตร เป็นเงิน 131,070 บาท สร้างเสร็จเสื่อวันที่ 31 มกราคม 2544ปี พ.ศ. 2544 จึงได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช. 105 / 29 ขนาด 4 ห้องเรียน แทนอาคารเรียนแบบ ป.1ก. ไม้ที่ได้รื้อถอนไปเป็นเงิน 1,770,000บาท และตั้งชื่อว่า “ อาคารเรืองธรรม” มีการทำบุญและพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2544 โดยมีนายสุวรรณ กล่าวสุนทร นายอำเภอสันทรายเป็นประธานในพิธีวันที่ 18 – 20 ธันวาคม 2544 ได้รับการประเมินคุณภาพภายนอก จากผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้ประเมินภายนอก จากสำนักงานรับรองมาตรฐานประเมินคุณภาพการศึกษา ( สมศ. )

ปีงบประมาณ 2545 ได้รับงบประมาณจากทางราชการก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ แบบกรมพลศึกษา เป็นเงิน 100,000 บาท สร้างเสร็จเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2545วันที่ 12 สิงหาคม 2545 ได้จัดงานวันแม่แห่งชาติ และทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อหาทุนสร้างอาคารเรียนชั่วคราว และใช้เป็นโรงฝึกงานอาชีพ และได้เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ในวันที่ 12 กันยายน 2545 จนแล้วเสร็จ ให้ชื่อว่า “อาคารเรืองศิลป์” ให้นักเรียนชั้น ป.6 ทั้ง 2 ห้องเป็นห้องเรียนชั่วคราว และเป็นห้องฝึกกิจกรรมปีงบประมาณ 2552  โรงเรียนได้รับเลือกจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  ให้เป็น “โรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 3”  (โรงเรียนดีประจำอำเภอ)  และได้รับงบประมาณ  490,000  บาท ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาไทย  สังคมศึกษา  และคอมพิวเตอร์ในปีงบประมาณเดียวกัน  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากเทศบาลตำบลสันทรายหลวง จำนวน  1,600,000 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยปีงบประมาณ  2553   โรงเรียนได้รับงบประมาณ 1,165,000 บาท  ในการติดตั้งปรับปรุงระบบไฟฟ้าของโรงเรียน เพื่อรองรับการติดตั้งเครือข่ายอินเทอร์เน็ตใยแก้วนำแสงในอนาคตในปีงบประมาณ เดียวกัน  ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากชุมชนร่วมมือกันจัดตั้งองค์ผ้าป่าสามัคคีเพื่อ พัฒนาการศึกษา และได้สร้างถังเก็บน้ำประปา  1  ที่  ลานปฏิบัติกิจกรรม(ลานธรรมลานไทย) 1  ที่  ระเบียงนั่งพักผ่อนเพื่อเพิ่มพูนความรู้หน้าห้องสมุด  1  ที่  ปูตัวหนอนขอบทางเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนทั้ง 2 ข้าง ปรับปรุงรางระบายน้ำรอบสนามฟุตบอล  ซ่อมแซมรวดตาข่ายกั้นสนามฟุตบอล ปรับปรุงโรงอาหารด้วยการเทซีเมนต์และจัดสัดส่วนการจำหน่ายอาหารให้สะอาดถูก หลักอนามัย นอกจากนี้แล้วยังได้ปรับปรุงห้องธุรการ  ห้องผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ  ห้องวิชาการ  ห้องเรียนทุกห้อง ตลอดจนทาสีรั้วโรงเรียน  และอาคารเรียนให้น่าอยู่ทุกหลังปัจจุบันโรงเรียนสันทรายหลวง มีพื้นที่ทั้งสิ้น 10 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา เปิดทำการสอน ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 จนถึง ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 20 ห้องเรียน มีอาคารเรียน 5 หลัง อาคารชั่วคราว 2 หลัง อาคารอเนกประสงค์ 1 หลัง สนามเด็กเล่น 1แห่งโรงเก็บรถ 1โรงศาลา60 พรรษา1หลังบ้านพักครู1หลังผู้บริหารโรงเรียนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งโรงเรียน จนถึงปัจจุบันมีจำนวนทั้งสิ้น 19 คนผู้บริหารโรงเรียนคนปัจจุบัน คือ นายประพันธ์  ทองหนัก ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562
 
คำขวัญ   ประพฤติดี   มีวินัย  ใจรักเรียน   เพียรทำงาน
?>