ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน โรงเรียนสันทรายหลวง
ที่ตั้ง หมู่ 9 ต.สันทรายหลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210
โทรศัพท์ 0-5349-2005
โทรสาร 0-5349-2005
ชื่อเว็บไซต์ https://ssl.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2
สังกัด สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงศึกษาธิการ
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.2 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 545
จำนวนนักเรียนหญิง 461
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 1,006
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 50
ชื่อผู้อำนวยการ นายประพันธ์ ทองหนัก
?>